Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

naras
21:27
naras
21:24
I chciałabym Ciebie obok. Tak po prostu.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamyteatime myteatime
naras
21:22
naras
21:21
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viarational rational
naras
21:20
naras
21:17
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
naras
21:17
naras
21:15
5852 53e9
Reposted fromnyaako nyaako viaSurvivedGirl SurvivedGirl
naras
21:10
Mam w środku prywatne trzęsienie ziemi.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaAmericanlover Americanlover
naras
21:08
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
naras
21:07

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Reposted fromidealnienieidealna idealnienieidealna viajullo jullo
naras
21:05
2746 d9f9
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamayamar mayamar
naras
21:04
2683 6b1f
naras
21:03
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viamayamar mayamar
naras
21:03
2679 b040

July 04 2015

naras
00:03
2542 5468 500
Buszujący w zbożu
Reposted fromcorin corin viamayamar mayamar

July 03 2015

naras
20:56
6450 f622 500
Reposted fromalyeska alyeska viatacolatawysoko tacolatawysoko
naras
20:28
Potrzebuję Cię zobaczyć.
naras
19:55
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viarational rational
naras
19:43
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vianigdyja nigdyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl